Авг 29

Личен податок

„Личен податоке секоја информација која се однесува на идентификувано физичко лице или физичко лице кое може да се идентификува, а лице кое може да се идентификува е лице чиј идентитет може да се утврди директно или индиректно, посебно врз основа на единствен матичен број на граѓанинот или врз основа на едно или повее обележја специфични за неговиот физички, ментален, економски, културен или социјален идентитет.