Авг 29

Контролор на збирка на лични податоци

„Контролор на збирка на лични податоци“ е физичко или правно лице, државен орган или друго тело, кое самостојно или заедно со други ги утврдува целите и начинот на обработка на личните податоци (во натамошниот текст: контролор). Кога целите и начинот на обработка на личните податоци се утврдени со закон или друг пропис, со истиот закон, односно пропис се определуваат контролорот или посебните критериуми за негово определување.

Авг 27

За контролорите

Контролор на лични податоци е правно или физичко лице, државен орган или друго тело кое води збирка на лични податоци, односно кое самостојно или со други ги утврдува целите и начинот на обработката на личните податоци (член 2 став 1 точка 5 од Законот за заштита на лични податоци).Кога целите и начинот на обработката се утврдени со закон или друг пропис, со истиот закон, односно пропис се определуваат контролорот или посебните критериуми за негово определување. Continue reading