Авг 27

Marrëdhënie pune

Mbrojtja e të dhënave personale në vendin e punës

Çdo i punësuar pret të ketë të drejtë private në vendin e punës, madje edhe atëherë kur përdor objektet e punës dhe pajisjet e punëdhënësit. Kuptohet që puna për të tjerë nënkupton edhe mënjanimin e pjesshëm të së drejtës private. Punëdhënësit i  nevojiten të dhënat themelore personale të punësuarve për shkak të pagesës së kontributeve dhe sigurimit etj. Punëdhënësi duhet të kujdeset për sigurinë e punëtorëve dhe zbatimin efikas të detyrave punuese. Continue reading

Авг 27

Shikim në përmbledhjet me të dhëna personale

Qytetari ka të drejtë të njoftohet me të dhënat personale që mblidhen, përpunohen dhe ruhen për atë, qoftë në formë të shkruar apo elektronike. Për këtë qëllim ai mund të realizon shikim mbi përmbledhjet me të dhëna personale te kontrollori (organi) që e kryen përpunimin e të dhënave të tij personale (neni 12 nga Ligji për mbrojtjen e të dhënave personale). P.sh të drejtën e shikimit në: dosjet mjekësore në entet shëndetësore atje ku shëroheni, në dosjet e të punësuarve te personi juridik ku jeni të punësuar, në dosjet kreditore në institucionet financiare ku jeni shfrytëzues të kreditit, në dosjet e shfrytëzuesve të shërbimeve telefonike në operatorin telefonik, shërbimet e të cilëve i shfrytëzoni etj.) Continue reading

Авг 24

Komunikimet nëpërmjet internetit ndiqen intensivisht nga shërbimet gjermane të zbulimit

Në bazë të dy raporteve të Komisionit parlamentar gjerman për kontroll (PKG), në vitet 2009 dhe 2010, Enti shtetëror për mbrojtje kushtetuese, Shërbimi shtetëror i zbulimit dhe Shërbimi shtetëror për kundërzbulim kanë ndjekur një numër impresiv të e-mail-eve dhe të llojeve të tjera të komunikimit nëpërmjet internetit. Continue reading

Јул 17

Deklaratë për lirinë e internetit

PREAMBULA

DECLARATION_of_INTERNET_FREEDOM_thumbNe besojmë se Interneti i lirë dhe i hapur mund të ofrojë një botë më të mirë. Për ta mbajtur Internetin të lirë dhe të hapur, i ftojmë të gjitha komunitetet, industritë dhe shtetet që t’i njohin këto parime. Besojmë se ato do të mundësojnë më tepër kreativitet, më tepër inovacion më tepër shoqëri të hapura.

Ne i bashkangjitemi një lëvizjeje ndërkombëtare për t’i mbrojtur liritë tona për shkak se besojmë se ia vlen të luftojmë për to. Continue reading

Јул 05

Mbahet prezantim për politikat për privatësi për studentë dhe të papunësuar

Më 5 korrik, me fillim në orën 12, në hapësirat e inkubatorit Yes u mbajt prezantim për krijimin e politikave për privatësi në ueb-faqet për e-shitje, ku morën pjesë rreth 20 studentë dhe persona të papunësuar.

Përfaqësuesi i fondacionit Metamorfozis ishte mysafir i trajnimit të organizuar nga “Еkskuizit“, që është i treti me radhë nga seria e trajnimeve që i mbajnë ata në bashkëpunim me Аmbasadën e Mbretërisë së Norvegjisë, me qëllim të nxitjes së vetëpunësimit dhe zhvillimit të frymës ndërmarrëse te të rinjtë.

Prezantimi paraqiste një udhëzues të detajuar “hap pas hapi” për shkruarje të politikës për privatësi, të bazuar në shërbimet që do t’i ofronte ueb-faqja, e që është në përputhje me Ligjin për mbrojtjen e të dhënave personale të Republikës së Maqedonisë.

m_250x250Pjesëmarrësit morën nga një ekzemplar të udhëzuesit “Si deri te politika për privatësi?“, poster, që e përmban zotimin për mbrojtjen e privatësisë, si dhe udhëzuesin “Si ta mbrojmë privatësinë në Facebook?

Njëkohësisht pjesëmarrësit u stimuluan që, nëse formojnë e-shitore të tyre, të tregojnë se kujdesen për mbrojtjen e të dhënave personale të shfrytëzuesve të tyre, duke e vendosur bexhin “Respekt për privatësinë!”.

Prezantimi paraqet vazhdim të iniciativës së fondacionit Metamorfozis për ngritjen e njohurive dhe të vetëdijes për nevojat për krijimin e politikave adekuate për privatësi nëpër ueb-faqe, që në perpsektivë do të mundësonte edhe rritjen e numrit të tyre.