Авг 27

Video mbikëqyrje

Video mbikëqyrja dhe përcjellja përmes monitorëve është ne rritje e sipër edhe në Republikën e Maqedonisë

Të dhënat të cilat mblidhen gjatë video mbikëqyrjes, shpeshherë janë fotografi, që kanë të bëjnë me personin e identifikuar apo personin që mund të identifikohet, drejtpërdrejti apo në mënyrë indirekte, me qellim të ndjekjes së sjelljes së tij. Ashtu siç ritet përcjellja e njerëzve përmes video mbikëqyrjes po ashtu zvogëlohet sjellja dhe  lëvizja e lirshëm  por dhe jeta private e tyre. Kujdes  të veçantë  duhet pasur video mbikëqyrja në vendin  e punës.. Continue reading

Авг 27

Qytetarë

Për realizimin e disa të drejtave çdo ditë  japim të dhëna personale organizatave të ndryshme, kompanive, individëve, p.sh gjatë blerjes numrin e kartelës kreditore, në kompanitë e sigurimit të dhënat për gjendjen shëndetësore; gjatë mbushjes së formularëve të ndryshme për marrje të kredisë, gjatë zbritjeve në diskonte apo shitore, gjatë anëtarësimit në biblioteka, video klube; po ashtu edhe pjesëmarrjen në lojërat e fatit dhe udhëtime etj. Continue reading

Авг 27

Shëndetësi

E drejta e pacientit  
Njohuri në dosjet mjekësore

Pacienti me anë të kërkesës me shkrim në organizatën shëndetësore mund të realizon shikim në dosjet mjekësore që mbahen për të, duke i shënuar të dhënat personale të cilët dëshiron ti shohë. Të dhënat mjekësore janë të dhëna personale që kanë të bëjnë me shëndetin e individit. Ato janë të dhëna që kanë të bëjnë me shëndetin e individit, duke i përfshirë edhe të dhënat gjenetike. Të dhënat gjenetike janë të dhëna që kanë të bëjnë me karakteristikat e trashëguara të individit. Continue reading

Авг 27

Parashtrim i padisë për kompensim të dëmit në gjykatën kompetente

Keni të drejtë të parashtron padi në gjykatën kompetente për kompensim të dëmit në procedurë gjyqësore kundër kontrolluesit të përmbledhjes së të dhënave personale nëse të dhënat i ka shfrytëzuar në mënyrë të paautorizuar, përkatësisht i ka dhënë në shfrytëzim të dhënat personale apo në çfarëdo mënyre tjetër  i ka keqpërdorur të dhënat Tuaja personale. Continue reading