Shfrytëzues

“Shfrytëzues” është personi fizik ose juridik, organ shtetëror ose trup tjetër të cilit i  zbulohen të dhënat për shkak zbatimit të punëve të rregullta në përputhje  me ligjin. Organeve të cilëve mundet që tu zbulohen të dhënat në suazat e hetimit  të veçantë, sipas këtij ligji nuk konsiderohen si shrytësues.

Comments are closed.