Personi i tretë

“Personi i tretë” është çdo person fizik ose juridik, organ shtetëror ose trup tjetër i cili nuk është subjekt i të dhënave personale, kontrollor, përpunues i përmbledhjes së të dhënave personale ose person me autorizimin drejtpërdrejt të kontrolluesit ose përpunuesit të përmbledhjes së të dhënave personale është i autorizuar që t’i përpunojë të dhënat.

Comments are closed.