Përpunues i përmbledhjes së të dhënave personale

„Përpunues i përmbledhjes së të dhënave personale“ është personi fizik ose juridik ose organ shtetëror i autorizuar me ligj i cili i përpunon të dhënat personale në llogari të Kontrolluesit .

Comments are closed.