Përpunimi i të dhënave personale

“Përpunimi i të dhënave personale” është çdo operacion ose përmbledhje  operacionesh të cilat realizohen mbi të dhënat personale në mënyrë automatike ose në mënyra tjera siç janë: grumbullimi, evidentimi, organizimi, ruajtja, aftësimi, apo ndryshimi, tërheqja, konsultimi, përdorimi, zbulimi përmes mbartjes, shpallja apo arritshmëria e tyre në mënyra të tjera, barazimi, kombinimi, bllokimi, shlyerja apo asgjësimi.

Comments are closed.