Kontrollori i përmbledhjes së të dhënave personale

“Kontrollori i përmbledhjes së të dhënave personale” është personi fizik apo juridik, organ shtetëror ose trup tjetër i cili në mënyrë të pavarur ose së bashku me të tjerë i përcakton qëllimet dhe mënyrat e përpunimit të të dhënave personale (në tekstin e mëtejmë:Kontrollor). Kur qëllimet dhe mënyra e përpunimit të të dhënave personale përcaktohen me ligj apo me dispozitë tjetër , me ligjin e njëjtë përkatësish me dispozitë përcaktohet kontrollori apo kriteriumet e veçanta për përcaktimin e tij.

Comments are closed.