Kategori të veçanta të të dhënave personale

“Kategori të veçanta të të dhënave personale” janë të dhëna personale që e zbulojnë origjinën racore ose etnike, bindjen politike, fetare apo bindje të tjera, anëtarësim në organizatën sindikale dhe të dhëna që kanë të bëjnë me gjendjen shëndetësore ose më jetën seksuale.

Comments are closed.