E dhënë personale

„E dhënë personale” është çdo informatë që ka të bëjë me personin fizik të identifikuar ose me personin fizik i cili mundë të identifikohet, ndërkaq personi që mund të identifikohet është personi identiteti i të cilit mundë të verifikohet në mënyrë të drejtpërdrejt ose të tërthortë,  veçanërisht mbi bazë të numrit unik amëz të qytetarit apo në bazë të një ose më shumë karakteristikave specifike të identitetit të tij fizik, mendor, ekonomik, kulturor apo social.

Comments are closed.