Авг 24

Правилник за образецот, формата и содржината на легитимацијата и за начинот на нејзиното издавање и одземање-пречистен текст

Правилник за образецот, формата и содржината на легитимацијата и за начинот на нејзиното издавање и одземање-пречистен текст (“Службен весник на Република Македонија” бр. 143/08) [Преземи]

Авг 24

Правилник за техничките и организациските мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци-пречистен текст

Правилник за техничките и организациските мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци-пречистен текст (“Службен весник на Република Македонија” бр.38/09 и 158/10) [Преземи]

Авг 24

Закон за ратификација на Конвенцијата за заштита на лица во однос на автоматска обработка на податоци

Закон за ратификација на Конвенцијата за заштита на лица во однос на автоматска обработка на податоци („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/05) [Преземи]

Авг 24

Закон за ратификација на Дополнителниот Протокол кон Конвенцијата за заштита на поединците во поглед на автоматската обработка на лични податоци, во врска со надзорните тела и прекуграничен пренос

Закон за ратификација на Дополнителниот Протокол кон Конвенцијата за заштита на поединците во поглед на автоматската обработка на лични податоци, во врска со надзорните тела и прекуграничен пренос („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/08) [Преземи]

Авг 24

Закон за изменување и дополнување на законот за заштита на личните податоци

Закон за изменување и дополнување на законот за заштита на личните податоци („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/10) [Преземи]